PRIVACY POLICY

Groenewold’s Carrosseriefabriek B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Groenewold’s Carrosseriefabriek B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

Als Groenewold’s Carrosseriefabriek B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via e-mail; info@groenewold.com

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Groenewold’s Carrosseriefabriek B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinden

– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen

– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Groenewold’s Carrosseriefabriek B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– (Zakelijk) Telefoonnummer;

– (Zakelijk) E-mailadres;

– Geslacht

– BTW nummer

– Adres, Postcode en Plaats

– Uittreksel Kamer van Koophandel

– Kopie rijbewijs/paspoort, van een natuurlijk persoon die op het uittreksel KVK staat vermeld

 

 

Uw persoonsgegevens worden door Groenewold’s Carrosseriefabriek B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 10 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

 

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Groenewold’s Carrosseriefabriek B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Informatieverstrekking in de vorm van nieuws, nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op facebook;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Groenewold’s Carrosseriefabriek B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door Groenewold’s Carrosseriefabriek B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

 

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Groenewold’s Carrosseriefabriek B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

Doelstelling 1.

Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De arbeidsovereenkomst.

 

Doelstelling 2.

Uitvoering geven aan de verzameling van informatie voor salaris verwerking en de loonbelastingverklaring op grond van artikel 28 van de Wet op de loonbelasting 1964.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De informatievergaring voor de loonadministratie verzorgd door Aksos Accountants B.V. Van Elmptstraat 16.14 9723 ZL Groningen.

 

Doelstelling 3.

Uitvoering geven aan de aanmelding bij de ziekte verzuim verzekering van de Goudse verzekeringen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De aanmelding bij de ziekteverzuim verzekering.

 

Doelstelling 4.

Uitvoering geven aan het ziekteverzuim proces bij Arbo Anders Morseweg 8 8503 AD Joure.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is; ziekteverzuimbegeleiding

 

Doelstelling 5.

Uitvoering geven aan de pensioen fonds inschrijving bij MN service.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: inschrijving bij het pensioen fonds.

 

Doelstelling 6.

Uitvoering geven aan de opvraging en uitreiking van loonstroken en verwerking voor vaststelling reservering van vakantiegeld voor de financiële rapportage.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: opvraging en uitreiking van loonstroken en verwerking voor vaststelling reservering van vakantiegeld voor de financiële rapportage.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Groenewold’s Carrosseriefabriek B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam; Roepnaam

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– Telefoonnummer; mobiel en noodnummer/nummer in geval van calamiteiten

– E-mailadres;

– Adres;

– Postcode;

– Woonplaats;

– Geboorteplaats;

– Geboortedatum;

– Burgerlijke staat ;

– Salarisgegevens;

– Kopie ID;

– BSN-nummer;

– Bankgegevens;

– Datum in dienst;

– Arbeidsovereenkomst

– Functie;

– Soort dienstverband;

– Contractduur per week;

– Brutoloon;

– Reiskostenvergoeding;

– MN service pensioen persoonsnummer;

– Kopie paspoort;

 

Uw persoonsgegevens worden door Groenewold’s Carrosseriefabriek B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de (financiële) administratie;

– Het verzorgen van schade afhandelingen via verzekeringsmaatschappijen

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Groenewold’s Carrosseriefabriek B.V. bewaard persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens Groenewold’s Carrosseriefabriek B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

VOLG ONS OOK OP

Contact

Groenewold Carrosseriefabriek B.V.
Industrieweg 1
9601 LJ  HOOGEZAND
The Netherlands

info@groenewold.com
0031 (0)598 – 39 29 10